به وب سایت ایران لبکس خوش آمدید

طراحی نرم افزار های آزمایشگاهی

در بسیاری از آزمایشگاه های مراکز دانشگاهی، آزمایشگاهی، تحقیقاتی و صنعتی دستگاه های تجزیه ای در حال کاری وجوددارد که متعلق به سالیانگذشته است.غالب این دستگاه های قدیمی از بهترین مارکها و ازنظر فنی سالم و قابل اعتمادند، امااطلاعات و داده ها را با نمایشگر های آنالوگ،دیجیتال، ثبات ها یا انتگراتورها نمایش می دهند.محرومیت این تجهیزات از یک سیستم مدیریت نرم افزاری کارآمد سبب شده کارشناسان وپژوهشگران،آنها را در مقابل دستگاه های جدید به دلایل مختلف(از جمله خطای نسخه برداری)، فاقد کارایی لازم دانسته و به کار جدی با آنها راغب نباشند.امروزه کلیه ی دستگاه های مدرن تجزیه ای، قابلیت مدیریت باسیستم های نرم افزاری را دارا می باشند.افزودن سیستم های مدیریت و پردازش نرم افزاری به دستگاه های قدیمی، علاوه بر افزودن امکاناتبیشمار به این دستگاه ها، مزایای متعددی نیزدارد. پاره ای از این امکانات ومزایا عبارتند از:

♦  تنها با تامین چند درصد بودجه لازم برای خرید یک دستگاه جدید، دستگاه قدیمی خود را ارتقا داده و مناسب برای فعالیت مطابق شرایط روز نمایید.

♦  با بهره گیری از قابلیت های فراوان نرم افزاری، توانایی وسیع گزارش گیری، قابلیت تنظیم کلیه پارامترها و دسترسی به پردازشهای متنوع و سریع و قابلیت نگهداری ومراجعه آسان به سوابق، تواناییانالیز مجموعه شما دچار تحول اساسی می شود.

♦  کاهش خطاهای مربوط به نسخه برداری در کنار کاهش هزینه های مربوط به ایجاد مستندات.

♦  امکان استفاده از روش های جدید آنالیز و پردازش.

♦  تسریع در انجام آنالیزهای روتین.

♦  امکان تطبیق با رویه های صحیح آزمایشگاهی (GLP)

 

نرم افزار جامع آزمون های مکانیکی مواد

 

نرم افزار جمع آوری، پردازش و گزارش داده های کروماتوگرافی

 

کنترل کننده دستگاه ALC-850 LCR Meter