www.iranlabex.ir/productions

(Nitrosamine Photo Derivatization (NAP

Nitrosamine Photo Derivatization

ندازه گیری نیتروزآمین ها در گوشت و فرآورده های آن
N -نیتروزآمین ها نوعی از ترکیبات هستند که بروز اثرات سرطانزایی و جهشزایی آن ها در مدل های جانوری، در چندین مکان مختلف بافتی
و توسط چندین مسیر مختلف اثردهی، نشان داده شده است.
نیتروزآمین ها به طور بالقوه میتوانند در کاالهای مصرفی، محصوالت آرایشی و بهداشتی و فرموالسیون مراقبت شخصی چه در طول تولید و چه
در حین انبارش محصول، ایجاد شوند.
تشکیل N -نیتروزآمین ها هنگامی اتفاق میافتد که در شرایط اسیدی، آمین های نوع دوم در کنار یک ماده نیتراته کننده مانند نیتروس اسید،
نیتریت ها یا اکسیدهای نیتروژن، حضور دارند.
تجزیه و تحلیل محصوالت آرایشی و بهداشتی، مراقبت شخصی کاالهای مصرفی برای محتوای نیتروزآمین، باید در ارزیابی ایمنی محصول لحاظ
شود تا از رعایت مقررات جدید محصوالت آرایشی و بهداشتی اطمینان حاصل شود. همچنین ذکر شده است که محصوالت آرایشی و بهداشتی
با عمر بیش از ۵ سال، دارای غلظت های باالتر نیتروزآمین ها نسبت به نمونه های جدید محصوالت مشابه بوده اند.
این نشان می دهد که تشکیلN – نیتروزآمین ها، ماندگاری محصوالت آرایشی و بهداشتی را محدود میکند و باید به عنوان بخشی از ارزیابی
ایمنی معمول محصول آرایشی و بهداشتی بررسی شود

MSD Auto-Vent System

 

MSD Auto-Vent System

هدف از طراحی سیستم Auto-Vent حفاظت از آشکارساز طیف‌سنج جرمی (Mass Selective Detector) و بطور خاص توربو پمپ (Turbo Molecular Pump) و بردهای الکترونیکی آن در مواقع قطع ناگهانی برق می باشد. توربو پمپ این دستگاه‌ها در حالت عملیاتی با سرعت ۹۰ هزار دور در دقیقه می‌چرخد، بنابرین خاموش کردن آن مستلزم کاهش کنترل شده سرعت چرخش است. قطع ناگهانی برق منجر به توقف کنترل نشده توربو پمپ و آسیب دیدن آن ‌می‌شود. انجام عملیات کاهش سرعت کنترل شده،موسوم به Venting، نیازمند حضور اوپراتور در محل آزمایشگاه است. از طرفی باتری بکاپ سامانه‌های UPS آزمایشگاه‌ها توان محدودی داشته و فقط قادر به تامین توان مورد نیاز دستگاه در یک مدت زمان محدود است. بنابرین اپراتور باید در یک بازه زمانی محدود پس از قطع برق خود را به آزمایشگاه رسانده و عملیات Venting را انجام دهد تا دستگاه MSD دچار آسیب نشده و هزینه‌های هنگفت تهیه توربو پمپ جایگزین به مرکز تحمیل نشود.
سیستم Auto-Vent ساخت شرکت آروین بنیان تجهیز در زمان های قطع برق ساختمان آزمایشگاه بطور هوشمند به مانند کاربر دستگاه MSD عمل می نماید و با درک شرایط، و تبعیت از الگوریتم های ترسیم شده، فرآیند Vent و خاموش کردن ایمن دستگاه را بطور کامل انجام می‌دهد.

Nitrogen Evaporation System ( N-EVAP)

Nitrogen Evaporation System(N-EVAP)

طراحی نیتروژن اواپریتور یک ابزار کنترل دما با دقت بالا است، اصل کار آن دمیدن سریع و مداوم و کنترل گاز نیتروژن و سایر گازها بی اثر به نمونه می باشد. سیستم N-EVAP در آزمایشگاه برای تبخیر عمومی وحذف کامل حلال از نمونه غلظت نمونه های تحلیلی یا بیولوژیکی در انواع ظروف مبتنی بر لوله آزمایش , تحت شرایط کنترل شده و قابل تکرار طراحی شده است.

کاربرد:
۱- تجزیه و تحلیل بقایای سموم دفع آفات: مانند سبزیجات ، میوه ها ، غلات ، بافت های گیاهی.
۲- تجزیه و تحلیل نمونه های زیست محیطی: نمونه های آب ، آب زیرزمینی و آبهای آلوده.
۳-بیوآنالیز :آماده سازی نمونه در آنالیز هورمونی کروماتوگرافی مایع،و کروماتوگرافی گازی در طیف سنجی جرمی.
۴٫ غذا و نوشیدنی: مانند شیر و غیره.
۵-تجزیه و تحلیل دارویی:باقیمانده دارو ها در انواع بافت، و….
۶- تجزیه ، تحلیل و غربالگری تست های نوزادی

مورد استفاده در
۱- آزمایشگاه‌های همکار غذا و دارو
۲- آزمایشگاه‌های همکار اداره استاندارد
۳- آزمایشگاهای همکار اداره دامپزشکی
۴- آزمایشگاه‌های همکار محیط زیست
۵- آزمایشگاهای بالینی و غربالگری نوزادان