موارد استفاده اصلی : این مدل لامپ های UVA با طول موج ۳۲۰ تا ۴۰۰ نانومتر و در انواع مختلف با کاربردهای متفاوت موجود است. از انواع آن UVA

BLB  بوده که در شاخه پزشکی، آنالیز عناصر، واکنش های فتوشیمیایی ،داروسازی ها، ، تشخیص و تجزیه و تحلیل در صنایع نساجی و مواد شیمیایی،

(برای تست، بازرسی و تجزیه و تحلیل در شاخه های مختلف صنعت، تایید آثار تاریخی و سنگهای قیمتی، بانکداری و علم پزشکی قانونی، ( تولید جلوه

های ویژه در صنعت سرگرمی، به عنوان مثال در کلوپ های شبانه و صحنه تئاتر و سینما)، نور علامت دهنده(sign lighting) مورد استفاده قرار می گیرند.

نوع دیگری از این نوع لامپ، UVA BL بوده  که برای خشک و سخت شدن چسب و ساخت مهر  مورد استفاده قرار می گیرند.