گردآورندگان و نویسندگان: گیلدا امینی – دکتر فاطمه معقول

منابع:

ضد عفونی با اشعه ماورائ بنفش (دانشنامه رشد )
– نکات قابل توجه در بکارگیری اشعه ماورائ بنفش واحد مهندسی پزشکی بیمارستان دکتر گنجویان دزفول
– اصول اولیه کار در اتاق عمل (دکتر منصور حمزه ای) تجدید نظر چهارم انتشارات چهر ۱۳۷۷
– استفاده از اشعه ماورائ بنفش در مراکز درمانی (واحد بهداشت محیط مرکز آموزشی پژوهشی درمانی
امام رضا(ع)

منابع تصاویر

Chemistry Lab Safety